Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης 

 

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 

1.     Εισαγωγή. Παρακαλoύμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Ιστοσελίδα. Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας Zeusius. Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας. 

Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος ή πρακτικώς ασκούμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις που απευθύνονται στους εργοδότες δεν απευθύνονται σε σας. 

Αν είστε εργοδότης και κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, τότε μπορείτε να έχετε συνάψει και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την Zeusius, οπότε σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, αποκλειομένων αυτών που απευθύνονται στους υποψηφίους εργαζόμενους, αποτελούν τμήμα και ενσωματώνονται στην Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 
 

2.     Δεσμευτική Σύμβαση. Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν Προσαρτημάτων (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από την Zeusius) αποτελούν δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και της Ζeusius (που θα καλείται η «Σύμβαση»). 

 

3.     Ορισμοί. Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα Σύμβαση. 

 

- «Zeusius» είναι η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία«ΖΕUSIUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγίας Γλυκερίας, αρ. 62, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142074201000 .
- «Ιστοσελίδα» της εταιρίας (που θα καλείται «η Ιστοσελίδα») είναι www.zeusius.gr και συμπεριλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.
- «Περιεχόμενο» είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, το Σήμα, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα. 
-«Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας και ο Προγραμματισμός είναι  ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα. 
-«Έγγραφο» είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας, θέσεις πρακτικής άσκησης ή Βιογραφικά Σημειώματα (CV).
-«Εργοδότης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα να ενημερώσει για τυχόν θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων.
-«Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας.
-«Υποψήφιος Εργαζόμενος» ή «Πρακτικώς Ασκούμενος», είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία ή θέσεις πρακτικής άσκησης.
-«Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας η Zeusius ή οι αντιπρόσωποί της. 
-«Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα της ιστοσελίδας, είτε είναι κείμενο της σύνταξης είτε προσανατολιστικό είτε εκπαιδευτικό.
-«Χρήστης» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
-«Εσείς» και «εσύ» είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο κάνει χρήση της ιστοσελίδας και συμφωνεί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

-«Φόρμα Αίτησης» είναι η φόρμα με τα στοιχεία της αγγελίας που δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα. H Φόρμα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και το περιεχόμενό της υπόκειται στον έλεγχο της Zeusius. Ο έλεγχος αυτός δεν περιλαμβάνει νομικό έλεγχο, αλλά ορθογραφικό και ευρύτερα τυπογραφικό, ενώ την νομική ευθύνη του περιεχομένου της Αγγελίας τη φέρετε αποκλειστικά εσείς.

 

4.     Αποδεκτή Χρήση της Ιστοσελίδας 

4. 1 Γενικοί Κανόνες Χρήσεως. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία ή θέσεις πρακτικής άσκησης και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους ή πρακτικώς ασκούμενους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και για νόμιμους σκοπούς, στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η Zeusius.

4.2. Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι ή πρακτικώς ασκούμενοι. Η Zeusius σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση στην αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών για τον εαυτό σας. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους.
Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που, τυχόν, προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.


4.3 Άδεια Χρήσης για τους Χρήστες που είναι Εργοδότες. Η Zeusius σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων και πρακτικώς ασκουμένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση της Zeusius.


Αν έχετε έγκριση χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Βιογραφικών, υπόκειστε επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Βιογραφικών.


Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τους όρους και το νομικό πλαίσιο της εργασιακής σχέσης  οποιασδήποτε Αγγελίας που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.


Με την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων του παρόντος Εγγράφου, συμφωνείτε και δεσμεύεστε για τα παρακάτω, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών που έχετε συνάψει με την Zeusius.:

-       Αποδέχεσθε να καταβάλετε το προβλεπόμενο τίμημα για την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.

-       Δικαιούσθε να έχετε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα την αγγελία σας για το διάστημα έως και τριών (3) μηνών. Με την πάροδο του προβλεπόμενου διαστήματος η αγγελία σας θα διαγράφεται. Η Zeusius διατηρεί το δικαίωμα η ενημέρωσή σας για την διαγραφή της αγγελίας να έγκειται στη διακριτκή της ευχέρεια.

-       Αποδέχεσθε να γίνεται νόμιμη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη χρήση των στοιχείων της Αγγελίας που παραχωρείτε στη Zeusius μέσω της Φόρμας Αίτησης, του ονόματος και του λογότυπου της επιχείρησης σας από τη Zeusius για τον σκοπό της προώθησης της Αγγελίας σας αλλά και για την προώθηση των σκοπών της Zeusius.

-       Σε περίπτωση που η θέση που είναι δημοσιευμένη στην Αγγελία σας καλυφθεί μέσα στο διάστημα των τριών (3) μηνών ή με το πέρας αυτού, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενημερωθεί η Zeusius για την κάλυψη της θέσης και να παρέχετε όσες πληροφορίες σας ζητηθούν σχετικά με αυτή από τη Zeusius για την προώθηση των σκοπών της Zeusius.

-       Αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη που απορρέει από την κατοχή και αξιοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών που σας αποστέλλονται από τους υποψήφιους εργαζόμενους ή πρακτικώς ασκούμενους. Οποιαδήποτε χρήση τους για λόγους και σκοπούς που δεν σχετίζονται με την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατόπιν ρητής άδειας του υποψηφίου.

 

4.4   Κανόνες για τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, Διαγωγή και Ασφάλεια. 
Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της Zeusius που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, διαγωγή και ασφάλεια, που επισυνάπτονται στο Προσάρτημα Α, που επισυνάπτεται παρακάτω. 

5. Πνευματικά Δικαιώματα. 
Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Zeusius Moνοπρόσωπη ΙΚΕ ή των νομίμων αδειούχων τους. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους, η Zeusius MON. IKE διατηρεί για τον εαυτό της και τους κατόχους αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα. 

6. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης της Zeusius

6.1 Κατανομή Ευθύνης. Η Zeusius διαθέτει την Ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό πεδίο, όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι – Πρακτικώς Ασκούμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους ή Πρακτικώς Ασκούμενους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η Zeusius δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε μέσος, συνετός και επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιον άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας. 
Αν πληροφορηθεί η Zeusius από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η Zeusius δύναται και δικαιούται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και υπό την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.


6.2 Καμία έγκριση από την Zeusius. Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ. 


6.3 Μη εγγύηση αποτελεσμάτων. Η Ζeusius δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσλήψη εργαζομένων. Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ή πρακτικώς ασκούμενου ούτε οτι θα συμπληρωθεί μία κενή θέση εργασίας. Η Zeusius δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιουδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.


6.4 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών. Η Zeusius θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει οτι  η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρ’όλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε ώστε να είναι διαθέσιμη η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες της Zeusius. Συνεπώς η Zeusius δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.


6.5 Ασφάλεια. Η Zeusius θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει όπως η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η Zeusius δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς η Zeusius δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της Zeusius.


6.6. Καμία επιπλέον εγγύηση. Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιοδήποτε είδους σε Χρήστες.


6.7. Αξιώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Σύμβαση. Το Άρθρο 6.9 της παρούσας ορίζει την οικονομική ευθύνη που έχει η Zeusius (συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις των εργαζομένων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της) σε σχέση με:
(α) Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της Σύμβασης.
(β) Οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή, αδικοπραξία ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας που προκύπτει σχετικά με την Σύμβαση.


6.8 Θέματα που δεν εξαιρούνται. Κανένα από τα ακόλουθα θέματα δεν εξαιρεί ούτε μειώνει την ευθύνη της Zeusius:
(α) Για θάνατο ή ατομική ζημία που προκαλείται από αμέλεια της, ή
(β) Για κάθε θέμα που θα ήταν παράνομο να εξαιρέσει ή να επιδιώξει να εξαιρέσει την ευθύνη της η Zeusius.
(γ) Για απάτη και δόλια παραπλάνηση.


6.9 Περιορισμός Αξιώσεων. Υποκείμενη στο άρθρο 6.8:
(α) Η συνολική ευθύνη της Zeusius, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης εξουσίας) για παραπλάνηση, αποκατάσταση ζημίας ή οτιδήποτε άλλο, σχετικά με την εκτέλεση αυτής της Σύμβασης θα είναι περιορισμένη στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης σύμφωνα με την Σύμβαση, 
(β) Η Zeusius δεν θα ευθύνεται έναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

7. Λύση και Αναστολή. 
Αν είστε Εργοδότης, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 που παρατίθεται παρακάτω. Αν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος ή Πρακτικώς Ασκούμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην Zeusius, όπως και η Zeusius μπορεί να λύσει την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Η Zeusius μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα όποτε τo θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη. Η Zeusius δεν είναι υποχρεωμένη να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου Χρήστη. 

8. Πληρωμή για Υπηρεσίες κατόπιν Λύσεως Σύμβασης Υπηρεσιών από Εργοδότη.
Αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται όμως εδώ η λύση της Σύμβασης ή της Σύμβασης Υπηρεσιών λόγω παραβίασης από την πλευρά της Zeusius, η Zeusius επιφυλάσσει κάθε δικαίωμα να λάβει όλες τις πληρωμές από εσάς για τις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση επιτρέπεται ρητά από τους όρους της Σύμβασης Υπηρεσιών, και επιπροσθέτως, 50% για το υπόλοιπο της Σύμβασης Υπηρεσιών σε περίπτωση όπου η λύση δεν προβλέπεται ρητά. 

9. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες. Η Ιστοσελίδα της Zeusius περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση της Zeusius, όπως και το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Η Zeusius δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο. 

10. Αποζημίωση. Συμφωνείτε πως θα υπερασπίσετε και θα αποζημιώσετε την Zeusius(τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της για και κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών και λογιστικών εξόδων) που προέρχονται από οποιοδήποτε Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συκοφαντικής δυσφήμισης ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων), ή που προέρχονται από την παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία. Η Zeusius θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια να σας προσφέρει προσήκουσα ειδοποίηση μιας τέτοιας απαίτησης, αγωγής ή δίωξης και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης. 

11. Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση με την αναφορά αυτή. 

12. Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις. Ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο info@zeusius.gr . Ειδοποιήσεις για την Zeusius μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που προαναφέρεται και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ορίζει η Zeusius εύλογα ως κατάλληλη διεύθυνση για σας. 

13. Γενικά. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας. Η μοναδική σχέση που έχετε με την Zeusius είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης. Όλες οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση αυτής, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση αυτής και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση αυτής να έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση αυτής. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε. 

Προσάρτημα ΑΚανόνες της Zeusius, σχετικά με την Τοποθέτηση, Διαγωγή και Ασφάλεια. Η Zeusius είναι ο μόνος συμβαλλόμενος που έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύει αυτούς τους Κανόνες. Η Zeusius δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας αυτών των Χρηστών που παραβιάζουν τους Κανόνες. Η Zeusius έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους κανόνες κατά καιρούς. 

Α1. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων.


(α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει:
(i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες (για να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή την Ιστοσελίδα σας, δείτε την σελίδα που σχετίζεται με τις πληροφορίες διαφήμισης), 
(ii) Υλικό που συνιστά προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό), 
(iii) εμπορικά μυστικά (έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα), 
(iv) υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων, 
(v) οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο υπερβολικά σεξουαλικό, χυδαίο, συκοφαντική δυσφήμιση, παρενόχληση ή υβριστικό, ή 
(vi) οτιδήποτε που γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό απέναντι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .
(β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας
(i) για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό, 
(ii) να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, 
(iii) να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις (…), 
(iv) να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters), 
(v) να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες.
(γ) Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να επικοινωνεί στο Χρήστη καθαρά τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα σας ως ενδιαφερόμενος για θέση εργασίας. Έγγραφα που ενθαρρύνουν τον Χρήστη να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία με περισσότερες πληροφορίες, δεν επιτρέπονται. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται.
(δ) Η τοποθέτηση ενός Βιογραφικού πρέπει να περιέχει το ακριβές αντίγραφο του βιογραφικού ενός ενδιαφερόμενου που αναζητάει πρακτική άσκηση ή θέση εργασίας είτε με μερική απασχόληση, είτε πλήρη απασχόληση.
(ε) Η Kariera δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα, άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την Zeusius, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής.

Α2. Κανόνες Διαχείρισης


(α) Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκτος από αυτή που προβλέπεται (για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε περαιτέρω διάλογο με υποψήφιο εργαζόμενο). Η επικοινωνία από τους ανταγωνιστές μας με σκοπό την παρακίνηση εργαζομένων της επιχείρησης του εργοδότη δεν επιτρέπεται. 
(β) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email
(γ) Προφυλάξτε τον κωδικό σας. Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την έγγραφη σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύεται να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την Zeusius για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασης σας. 
(δ) Να καταγγέλλετε οποιοδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά στo info@zeusius.gr
(ε) Δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
(στ) Αν κατά την χρονική διάρκεια της Σύμβασης η Zeusius δημιουργήσει την άποψη πως 
(i) Παραπλανήσατε την Zeusius σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές ή/και υπηρεσίες, 
(ii) Προμηθευτήκατε υπηρεσίες που δεν αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση σας, τότε η Zeusius διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν την Σύμβαση. 
(ζ) Η Zeusius δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμπεριφορά των Χρηστών της, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων. 

Α3. Κανόνες Ασφάλειας

(α) Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: 
(i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης, 
(ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθείς σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, 
(iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την υπηρεσία σε οποιανδήποτε Χρήστη (…), 
(iv) να στέλνετε αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών 
(v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.
(β) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Zeusius θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.