Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής - Καλοκαιρινή πρακτική άσκηση

Τοποθεσία: Αθήνα

Διάρκεια: 1-3 μήνες

Αμοιβή: -

Ιστοσελίδα: www.bioethics.gr

 
 
 
 

Προφίλ Επιτροπής:

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας. Αποστολή της είναι η ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Αναγκαία στοιχεία αυτής της αποστολής είναι τόσο η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όσο και η κατάλληλη υποστήριξη των συναφών κρακτικών πολιτικών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακοκολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από την διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊοατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις. Συνεργάζεται, επίσης, με αρμόδιους φορείς στη χώρα μας και διατυπώνει προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας. Συνεργάζεται εξάλλου με αρμόδιους φορείς σε διεθνές επίπεδο (όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, ομόλογες της επιτροπές κ.λ.π.), μεριμνώντας για την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στον προβληματισμό και στη λήψη αποφάσεων στα διεθνή fora. Εξασφαλίζει, επίσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατάλληλη ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο της βιοηθικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Περιγραφή θέσης:

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές (μεταπτυχιακούς, κατά προτεραιότητα) που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική, από σχολές και τμήματα τόσο των θετικών, όσο και των θεωρητικών επιστημών.

Κύριες ευθύνες:

  • Διεκπεραίωση εργασιών βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης.
  • Δυνατότητα επεξεργασίας υλικού από τη βιβλιοθήκλη της Επιτροπής και συνεργασίας με τους ειδικούς επιστήμονες για την εκπόνηση διπλωματικών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο των σπουδών του φοιτητή.

 

Διαδικασία αίτησης: 

Αποστολή αίτησης με επισυνημμένο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας: 

secretariat@bioethics.gr