Η διαδικασία της συνέντευξης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αναζήτησης του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την εκάστοτε θέση. Για να επιτευχθεί αυτό, ο αξιολογητής, αφού έχει μελετήσει πρώτα το Βιογραφικό (που μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα όπως τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.α.) και έχει κάνει ήδη μια πρώτη επιλογή, καλεί σε συνέντευξη αυτούς που πιστεύει ότι έχουν τα αντικειμενικά προσόντα για τη θέση.

 
 

Σκοπός της συνέντευξης


 
 

Για τον αξιολογητή:

  •  να εξακριβώσει τυχόν ασάφειες που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και να εστιάσει σε στοιχεία που τον ενδιαφέρουν άμεσα,
  • να διερευνήσει τη συνάφεια των ικανοτήτων του υποψηφίου με τη θέση,
  • να  διαμορφώσει  άποψη  για  την  προσωπικότητα  του υποψηφίου  και  να «εξετάσει» την επικοινωνιακή του ικανότητα,
  • να εξακριβώσει, πέρα από το πόσο ικανός είναι ο υποψήφιος και τι είδους εκπαίδευση διαθέτει, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον εαυτό του και τους άλλους,
  • να δώσει περισσότερες πληροφορίες τόσο για τη θέση και τις απαιτήσεις της όσο και για την εταιρεία/φορέα/οργανισμό.

Για τον υποψήφιο:

  • να  πάρει  περισσότερες  και  πιο  εξειδικευμένες πληροφορίες  για  την εταιρεία/οργανισμό/φορέα (ακριβής δραστηριότητα, πολιτική, μερίδιο στην αγορά κ.τ.λ.),
  • να πάρει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση για την οποία κάνει αίτηση (καθήκοντα, ωράριο, προοπτικές εξέλιξης κ.τ.λ.),
  • να διασαφηνίσει τυχόν γενικότητες και να προβάλλει όλα αυτά τα προσόντα, τα οποία δεν διαφαίνονται άμεσα από το τυπικό και σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
  • να συσχετίσει δεξιότητες και προσόντα με τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται,
  • να κερδίσει τις εντυπώσεις μέσω της παρουσίας του και της προσωπικότητάς του.